Leczenie w Szwajcarii

Można zgłaszać się bezpośrednio do lekarza. Lekarze, którzy praktykują poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego, mają obowiązek poinformować o tym fakcie przed rozpoczęciem leczenia.
Jeśli Twój stan zdrowia wymaga leczenia szpitalnego, lekarz skieruje Cię do szpitala. W nagłych przypadkach można bezpośrednio zgłaszać się do szpitala. W ramach ubezpieczenia zdrowotnego zostanie pokryty koszt pobytu na zwykłym oddziale zatwierdzonego szpitala. Informacji o tym, czy dany szpital jest zatwierdzony, można zasięgnąć w Institution commune LAMal lub w samym szpitalu.

Przedstaw Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lekarzowi lub personelowi szpitala.

Opłaty za świadczenia zdrowotne

W większości przychodni, aptek i w niektórych szpitalach należy opłacić rachunek z góry. Następnie możesz zwrócić się do instytucji łącznikowej Institution commune LAMal lub do Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawiając dowody zapłaty i recepty. Otrzymasz zwrot poniesionych kosztów, pomniejszony o udział własny pacjenta.
Większość szpitali i niektórzy lekarze nie obciążają pacjenta pełnymi kosztami, lecz rozliczają je z Institution commune LAMal. W takiej sytuacji otrzymasz rachunek opiewający wyłącznie na udział własny pacjenta.
Za każdy okres leczenia trwający do 30 dni należy wnieść zryczałtowaną stawkę, która wynosi obecnie:
92 CHF w przypadku dorosłych
33 CHF w przypadku dzieci i osób do 18 roku życia
Obowiązuje także opłata za każdy dzień pobytu w szpitalu (10 CHF).
Co do zasady leczenie dentystyczne jest w pełni odpłatne (chyba że ma miejsce w związku z wypadkiem).

Transport sanitarny

Transport sanitarny na terytorium Szwajcarii jest częściowo odpłatny. Z ubezpieczenia zdrowotnego pokrywane jest 50% kosztów transportu, w przypadku zagrożenia życia - do granicy 5000 CHF rocznie, natomiast w przypadku przewozu na badania - do 500 CHF rocznie. Pozostałe koszty opłaca pacjent.
Koszty transportu powrotnego do Polski są płatne w całości przez pacjenta.

Recepty

Leki przepisane na recepcie można wykupić w każdej aptece za okazaniem recepty.

Leczenie prywatne

Jeśli skorzystasz ze świadczeń lekarza praktykującego poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego lub z opieki niezatwierdzonego szpitala, musisz ponieść pełen koszt leczenia. Nie przysługuje zwrot tych kosztów.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu kosztów

Oryginały rachunków, dowodów zapłaty, recepty.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informacje

Instytucja łącznikowa

Institution commune LAMal
Gibelinstrasse 25, CH-4503 Soleure
Tel. +41 32 625 30 30
Fax +41 32 625 30 29
e-mail :
info@kvg.org
www.kvg.org
lub kasy chorych (Krankenkassen)

źródło: NFZStudencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności