Leczenie w Belgii

Możesz korzystać z opieki zdrowotnej we wszystkich placówkach służby zdrowia. Jednakże placówki, które nie przystąpiły do ogólnokrajowej umowy z kasami chorych, stosują stawki wyższe niż uzgodnione w umowie. Informacji o świadczeniodawcach, którzy są stroną umowy, udzielają placówki służby zdrowia i kasy chorych.

Leczenie szpitalne wymaga skierowania. W nagłych przypadkach możesz zgłosić się bezpośrednio do szpitala. Przedstaw swoją Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lekarzowi lub personelowi szpitala.

Opłaty za świadczenia zdrowotne

Za leczenie ambulatoryjne, stomatologiczne i leki musisz najpierw zapłacić pełną cenę, a potem możesz ubiegać się o zwrot części poniesionych kosztów w lokalnej kasie chorych. Świadczeniodawca wystawia zaświadczenie stwierdzające, jakich świadczeń Ci udzielił (Attestation de soins donnes/Getuigschrift voor verstrekte hulp). Po złożeniu tego zaświadczenia kasa chorych zwraca koszty pomniejszone o udział własny pacjenta, który wynosi:

  • w przypadku porad lekarskich i leczenia stomatologicznego: 25% - 40%,
  • za leki: 0%, 25%, 50%, 60%, 80% w zależności od rodzaju leku.

Pamiętaj, że kasa chorych zwraca koszty wg stawek uzgodnionych w umowach ze świadczeniodawcami, także wtedy, gdy otrzymałeś świadczenia po wyższej cenie.
W przypadku leczenia szpitalnego kasa przejmuje większość kosztów, lecz musisz ponieść pewne bezzwrotne opłaty: ryczałt za przyjęcie do szpitala, opłatę za każdy dzień pobytu w szpitalu oraz dzienną opłatę za leki stosowane podczas hospitalizacji.

Transport sanitarny

Musisz opłacić pełne koszty transportu sanitarnego na terytorium Belgii. Nie przysługuje zwrot tych wydatków, chyba że karetkę pogotowia wezwano do wypadku przy pracy.
Również transport powrotny do Polski jest całkowicie płatny przez pacjenta.

Recepty

Do wystawiania recepty objętej refundacją jest uprawniony każdy lekarz. Wykupując leki, okaż farmaceucie swoją Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Leczenie prywatne

Jeżeli skorzystałeś z leczenia w belgijskim szpitalu, nie przedstawiając Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, to szpital może obciążyć Cię pełnymi lub częściowymi kosztami hospitalizacji, nie tylko opłatami zryczałtowanymi.
Również za leki refundowane musisz zapłacić pełną cenę, jeśli nie posiadasz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Farmaceuta wystawi wówczas dowód zapłaty wyszczególniający zakupione leki, na podstawie którego można dochodzić zwrotu kwoty refundowanej.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu kosztów

O refundację możesz ubiegać się jeszcze w trakcie pobytu w Belgii, składając wniosek do belgijskiej kasy chorych. Należy załączyć zaświadczenia wydane przez lekarza (Attestation de soins donnes/Getuigschrift voor verstrekte hulp), rachunki ze szpitala, dowody zapłaty z aptek i kopie wszystkich recept.
Także po powrocie do Polski, we właściwym oddziale NFZ można złożyć wniosek o zwrot kosztów leczenia, załączając wyżej wymienione dokumenty.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informacje

Biura regionalne Pomocniczej Kasy Chorych (Casse auxiliare d'assurance maladie- invalidité/ Hulpas voor Ziekteen Invaliditeitsverzekering) lub biura lokalnych kas chorych (mutualité/ ziekenfonds).

Instytucja łącznikowa

Institut National D'Assurance Maladie Invalidite (INAMI) /
Rijksinstitutvoor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
211 Ave de Tervuren
1150 Brussels, Belgique
Tel. 0032 2 739 71 11
Fax : 0032 2 739 72 91
bib@inami.be

źródło: NFZStudencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności